8/03/2008

ေအာင္ျမင္ျခင္း

- မည္သည့္လူမဆို ပိုင္ဆိုင္တဲ႔ ပစၥည္းတစ္ခုဟာ . အသိပညာကို ရယူလိုေသာ ဆႏၵရွိၿပီး၊ ထိုအရာကို ရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းရယူလိုစိတ္ ျဖစ္တယ္။
- တိက်ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ ထားရွိျခင္းဟာ ေရရွည္တန္ဖိုးရွိတယ္ဆိုတာကို သိရွိၿပီး ထိုတိက်ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ ထားရွိရန္ အက်င့္ကို ေန႔စဥ္ပဲ ေလ႔က်င့္ရမယ္။
- ေအာင္ျမင္ျခင္း .. ဆိုတဲ႔ စကားလံုးရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကေတာ႔ အျခားေသာ သူမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္ေသာ အခြင့္အေရးကို က်ဴးေက်ာ္ေဖာက္ဖ်က္မႈ မရွိေစဘဲ၊ မိမိဘ၀မွာ လိုခ်င္ေသာအရာ ဘာမဆို ရရွိေစသည့္ စြမ္းအင္တန္ခိုး ပါဘဲ။

စြမ္းအင္တန္ခိုး ရရွိေစေသာ အေၾကာင္းအရာ ဆယ္ခုမွာ ..
(၁) တိက်ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ ထားရွိျခင္း၊
(၂) ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အျမန္ခ်မွတ္ျခင္း၊ (ဒြိဟစိတ္ မရွိျခင္း)
(၃) ကိုယ္က်င့္တရား ခိုင္လံုျခင္း၊ (႐ိုးသားမႈ)
(၄) မိမိစိတ္၏ လႈပ္ရွားမႈကို တင္းက်ပ္စြာ အုပ္ထိန္း ခ်ဳပ္တည္းႏိုင္ျခင္း၊
(၅) အက်ိဳးျပဳ လုပ္အားေပးမႈျပဳရန္ စိတ္အားထက္သန္ စြဲၿမဲေနျခင္း၊
(၆) မိမိ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေကာင္းစြာ သိနားလည္ျခင္း၊
(၇) အရာခပ္သိမ္းတို႔ အေပၚမွာ သည္းခံႏိုင္စြမ္း ရွိျခင္း၊
(၈) မိမိလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ အေပါင္းအသင္းမ်ားအေပၚ သစၥာရွိျခင္းႏွင့္ ဘာသာတရားအေပၚ ယံုၾကည္ျခင္း၊
(၉) အသိပညာမ်ားကို စြဲစြဲၿမဲၿမဲ ရွာမီွးလိုစိတ္ရွိျခင္း၊
(၁၀) စိတ္ကူးႀကံစည္မႈ အာ႐ံုကို မ်က္ျခည္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္စြမ္းရွိျခင္း။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မက္အာသာ၏ သားအတြက္ ဆုေတာင္း
(၁) မိမိအားနည္းခ်က္ကို မိမိသိျမင္ႏိုင္ေအာင္ စိတ္ဓါတ္အင္အား ေကာင္းေသာ သူ၊
(၂) မိမိေၾကာက္ရြံ႕သည့္အခါတြင္ မိမိကုိယ္မိမိ ရင္ဆိုင္ႏိုင္ေသာ သူ၊
(၃) ႐ိုး႐ိုးသားသား ႐ႈံးနိမ္႔ေသာ အခ်ိန္တြင္ ဦးမညႊတ္စတမ္း မာန္ရွိေသာ သူ၊
(၄) ေအာင္ျမင္ေသာ အခ်ိန္တြင္ နိမ္႔ခ်ေသာ ႏူးညံ့ေသာ စိတ္ထားရွိသည့္ သူ၊
(၅) စိတ္ဆႏၵရွိတိုင္း ထ၍ လုပ္တတ္ေသာသူ၊
(၆) ဘုရားကို သိေသာသူ၊
(၇) မိမိကုိယ္ကို နားလည္ေသာသူ ျဖစ္ပါေစ ..
(၈) လို တ ရ ဘ၀၌ မျဖစ္ေစလိုပါ၊
(၉) အခက္အခဲမ်ား၊ အက်ဥ္းအၾကပ္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ရေသာ ဘ၀၌ ျဖစ္ေစလိုပါသည္၊
(၁၀) ဘ၀ မုန္တိုင္းဒဏ္ကို ႀကံ႕ႀကံ႕ခံကာ မတ္မတ္ရပ္ႏိုင္ေသာ သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေစလိုပါသည္၊
(၁၁) စိတ္ႏွလံုး ၾကည္လင္သူ၊ ျမင့္ျမင့္ ႀကံတတ္သူ၊
(၁၂) သူတစ္ပါးကို မအိုပ္စိုးခင္ မိမိကိုယ္ကို အုပ္စုိး ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သူ၊
(၁၃) အနာဂတ္ကို ႀကိဳတင္ စီမံတတ္သူ ျဖစ္သည့္အတိုင္း အတိတ္ကို မေမ႔သူ ...


ဦးသိန္းလြင္ ၏ . ဖတ္ရင္းေတြး၍ ေတြးရင္းဖတ္ရန္ . စာတမ္းမွ ခြဲျခားကူးယူ ေဖာ္ျပသည္ ..

No comments: