8/09/2008

တံတား

ကၽြန္ေတာ္ ဓါတ္ပံုပညာကို စိတ္၀င္စားတယ္ .. ဒီပံုကိုျမင္ေတာ႔ ႐ူးသြပ္သြားတယ္ .. ဒီလို အႏုပညာမ်ိဳး ကိုယ္တိုင္ ဖန္းတီးခ်င္တယ္ ..No comments: