8/05/2008

ေပ်ာ္ရႊင္စရာ ႏွစ္ပတ္လည္ ရတု

ပထမႏွစ္ပတ္လည္ ------------------- စကၠဴရတု
ဒုတိယႏွစ္ပတ္လည္ ------------------ ခ်ည္ရတု
တတိယႏွစ္ပတ္လည္ ----------------- သားေရရတု
စတုတၳႏွစ္ပတ္လည္ ------------------ ပိုးထည္ရတု
ပဥၥမႏွစ္ပတ္လည္ -------------------- သစ္သားရတု
ဆ႒မႏွစ္ပတ္လည္ ------------------- သံရတု
သတၱမႏွစ္ပတ္လည္ ------------------ သိုးေမႊး (သို႔) ေၾကးနီရတု
အ႒မႏွစ္ပတ္လည္ ------------------- ေၾကးရတု
န၀မႏွစ္ပတ္လည္ -------------------- ေၾကြအိုးရတု
ဒသမႏွစ္ပတ္လည္ ------------------- သံျဖဴရတု
၁၁ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ ---------- သံမဏိရတု
၁၂ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ ---------- ပိုးသားရတု
၁၃ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ ---------- ဇာရတု
၁၄ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ ---------- ဆင္စြယ္ရတု
၁၅ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ ---------- သလင္းရတု
၂၀ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ ---------- ေၾကြထည္ရတု
၂၅ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ ---------- ေငြရတု
၃၀ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ ---------- ပုလဲရတု
၃၅ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ ---------- သႏၲာ (သို႔) ေက်ာက္စိမ္းရတု
၄၀ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ ---------- ပတၱျမားရတု
၄၅ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ ---------- နီလာရတု
၅၀ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ ---------- ေရႊရတု
၅၅ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ ---------- ျမရတု
၇၅ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ ---------- စိန္ရတု
၁၀၀ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ -------- ရာျပည့္

No comments: