8/08/2008

ပင့္ကူ

ပင့္ကူကိုက္တယ္ဆိုၿပီး ေပါ႔မေနေစဖို႔ပါ .. အင္မတန္ အႏၲရာယ္ႀကီးပါတယ္ ..

No comments: