8/05/2008

သူငယ္ခ်င္း ဆိုတာ

သူငယ္ခ်င္းေကာင္းဆိုတာ ဒီလိုမ်ိဳးမွ ..
သူငယ္ခ်င္းေကာင္း ရွိေနၿပီလား .. ကိုယ္တိုင္ကေရာ သူငယ္ခ်င္းေကာင္းလား ..

No comments: