5/31/2008

ေအာ္ . . ဘ၀ . ဘ၀

လူ႔ဘ၀ဆိုတာ တကယ္ေတာ႔ ဘာမွ မဟုတ္ပါဘူး ...

video

No comments: