5/15/2008

ေကာသလမင္း အိပ္မက္(၁၆)ခ်က္

ကၽြန္ေတာ္လည္း စု . . တု . . ျပဳ . .
ရွာေဖြေတြ႕ထားတာေလ ျပန္မွ်တာပါ . .

ေကာသလမင္း အိပ္မက္

ေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္ . . .
ေကာင္းခန္႔(ရသ)

No comments: