5/27/2008

ခ်စ္ခြင့္ပန္ျခင္း . . .

ခ်စ္သူ . . . သို႔ . .

သူ႔ကိုရည္စူး
ခ်စ္ဖူးပါၿပီ . .

သူ႔ကိုရည္မွန္း
ခ်စ္ပန္းေတြလည္း ပြင့္ခဲ႔ၿပီ . . .

သူ႔ကိုရည္ရြယ္
ခ်စ္တယ္လို႔ပဲ ေျပာခ်င္သည္. . . .။

ေကာင္းခန္႔(ရသ)
တစ္ေယာက္ေသာ ခ်စ္သူအတြက္ . . .။

No comments: