5/31/2008

ဆႏၵ တစ္စံု . .

တကယ္လို႔ မင္းတစ္ေယာက္ထဲ ျဖစ္ေနမယ္ဆိုရင္ ..
ငါဟာ အၿမဲတမ္း မင္းရဲ႕အရိပ္ကေလးပါ ။
တကယ္လို႔ မင္းငိုေနမယ္ဆိုရင္ ..
ငါဟာ အၿမဲတမ္း မင္းအတြက္ ႏွစ္သိမ္႔ေဖာ္ပါ ။
တကယ္လို႔ မင္းအတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြ လိုအပ္မယ္ဆိုရင္ ..
ငါဟာ အၿမဲတမ္း မင္းအတြက္ ၿပံဳးေနမွာပါ ။
ဒါေပမယ္ ...
မင္းအတြက္ လိုအပ္ေနတာ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ ဆိုရင္ေတာ႔
အဲဒါ ငါပဲ ျဖစ္ေစရမယ္ . . .

ေကာင္းခန္႔(ရသ)

No comments: