11/26/2008

ေရွးေရွးတုန္းက အခ်စ္

တူးေဖာ္ရရွိတဲ႔ အ႐ုပ္ေလးေတြပါ ..