12/28/2008

မိတ္ေဆြစစ္

မိတ္ေဆြစစ္ဆိုတာ .......
(၁) ေပးႏိုင္ခဲတဲ႔ပစၥည္းကို ေပးတယ္ ။
(၂) ျပဳႏိုင္ခဲတဲ့အမႈကိစၥကို ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေပးတယ္ ။
(၃) သည္းခံႏိုင္ခဲတဲ့အမႈကို သည္းခံတယ္ ။
(၄) သူ႔ရဲ႕လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ကို ဖြင့္ေျပာတယ္ တိုင္ပင္တယ္ ။
(၅) မိမိလွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ကို အျခားသူအား မေျပာဘဲ လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားတယ္ ။
(၆) ေဘးအႏၲရာယ္ၾကံဳလာတဲ့အခါ မိမိကို မစြန္႔ခြာဘူး ။
(၇) ဥစၥာကုန္ခန္းတဲ့အခါ ဆင္းရဲတဲ့အခါ မိမိကိုမထီမဲ့ျမင္ မျပဳဘူး ။

မိတ္ေဆြအတုအေယာင္ ေလးေယာက္ ...
(၁) မိမိထံမွပစၥည္းေငြေၾကးကို ယူပဲ ယူတတ္သူ ၊ ျပန္မေပးတတ္သူ ။
(၂) လက္ေတြ႕မပါ စကားနဲ႔ပဲ ေပးတတ္သူ ။
(၃) မွွန္မွန္ မွားမွား အႀကိဳက္ကိုပဲ လိုက္ၿပီးေျပာတတ္သူ ။
(၄) ဘ၀ပ်က္စီးေၾကာင္းတြင္ အေပါင္းအသင္းျဖစ္သူ ။

(၁) ယူပဲယူတတ္တဲ့ မိတ္ေဆြရဲ႕သေဘာ သဘာ၀မွာ ....
မိမိကိုနည္းနည္းေပးၿပီး မိမိဆီက မ်ားမ်ားျပန္ရခ်င္တယ္ ။
သူ႔အတြက္ေဘးဒုကၡေရာက္မွ ကိုယ့္ကိုသတိရတတ္တယ္ ။
သူ႔ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ပဲ ေပါင္းသင္းတယ္။

(၂) စကားနဲ႔ပဲေပးတတ္တဲ့ မိတ္ေဆြသဘာ၀ ....
လြန္ၿပီးတဲ႔အရာနဲ႔ ခ်ီးေျမႇာက္တယ္ ။
မျဖစ္ေသးတဲ႔အရာနဲ႔ ခ်ီးေျမႇာက္တယ္ ။
အခ်ီးအႏွီးျဖစ္တဲ့ ေလာကြတ္စကားနဲ႔ ခ်ီးေျမႇာက္တယ္ ။
ျဖစ္ဆဲကိစၥ၌ ပ်က္ဆီးျခင္းကိုျပတယ္ ။

(၃) အႀကိဳက္ကိုလိုက္၍ေျပာတတ္တဲ့ မိတ္ေဆြသဘာ၀ ....
မေကာင္းမႈလုပ္တာကိုလဲ ခြင့္ျပဳတယ္ ။
ေကာင္းမႈလုပ္တာကိုလဲ ခြင့္ျပဳတယ္ ။
မိမိေရွ႕တြင္ မိမိကို ခ်ီးမြမ္းေျပာဆိုတယ္ ။
မိမိကြယ္ရာတြင္ မိမိမေကာင္းေၾကာင္းကိုေျပာတယ္ ။

(၄) ပ်က္စီးေၾကာင္းတြင္ အေပါင္းအသင္းျဖစ္သူမိတ္ေဆြ ....
ေသရည္အရက္ေသာက္တဲ့အခါမွာ အေပါင္းအသင္းျဖစ္တယ္ ။
အခ်ိန္အခါမဲ့ လည္ပတ္တဲ့အခါမွာ အေပါင္းအသင္းျဖစ္တယ္ ။
ပြဲလမ္းသဘင္ၾကည့္႐ႈတဲ့အခါမွာ အပါင္းအသင္းျဖစ္တယ္ ။
ေလာင္းကစားလုပ္တဲ့အခါမွာ အေပါင္းအသင္းျဖစ္တယ္ ။

ႏွစ္သစ္မွာ ..
ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာမ်ားနဲ႔အတူ မိတ္ေဆြစစ္မ်ားနဲ႔သာ ဆံုေတြ႕ႏိုင္ၾကပါေစ ..

No comments: