12/08/2009

ခ်စ္ကံၾကမၼာ


က 1

ခ 2
ဂ 3
ွဃ 4
င 5
စ 6
ဆ 7
ဇ 8
စ် 9
ည 10
ဋ 11
ဌ 12
ဍ 13
ဎ 14
ဏ 15
တ 16
ထ 17
ဒ 18
ွဓ 19
န 20
ပ 21
ဖ 22
ဗ 23
ဘ 24
မ 25
ယ 26
ရ 27
လ 28
၀ 29
သ 30
ဟ 31
ဠ 32
အ/ဥ 33

ကႀကီး ကေန အ/ဥ အထိ နံပါတ္အလိုက္ေရးထားေပးပါတယ ္။
အဆင့္ 1 - မိမိနာမည္ကိုေပါင္းပါ။(နာမည္အေရွ႕က မ၊ေမာင္၊နန္း၊ခြန္၊စိုင္း၊ စတာေတြထည္႔တြက္စရာမလိုပါ။)
(ဥပမာ - မျဖဴျဖဴေသာ္ ဆိုပါက မ ကိုထည္႔တြက္စရာမလိုဘဲ ဖ + ဖ + သ = ရလဒ္ ကိုသာ ယူရမွာျဖစ္ပါတယ္။)
အဆင့္ 2 - မိမိခ်စ္သူ နာမည္ကိုေပါင္းပါ။
အဆင့္ 3 - မိမိနာမည္ေပါင္းရလဒ္ႏွင့္ မိမိခ်စ္သူနာမည္ေပါင္းရလဒ္ ႏွစ္ခုကိုေပါင္းပါ။
အဆင့္ 4 - ႏွစ္ခုေပါင္းရလဒ္ကို (၉) ျဖင့္ စားပါ။ ေနာက္ဆံုးအၾကြင္းကိုၾကည္႔ပ ါ။

အၾကြင္း 1 ၾကြင္းလွ်င္ ။ အသက္မကခ်စ္ၾကမည္။
။ 2 ။ ။ ရင္နာစရာႀကံဳရမည္။
။ 3 ။ ။ ဘ၀ဖူးစာဖက္မ်ားျဖစ္သည္။
။ 4 ။ ။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ေျပလည္မည္။
။ 5 ။ ။ အစကခ်စ္လည္း .. ေနာင္မုန္းမည္။
။ 6 ။ ။ တစ္ဦးက တစ္ဖတ္သက္သာခ်စ္ရရွာသည္။
။ 7 ။ ။ ခ်စ္ေသာ္လည္း မညားၾကေခ်။
။ 8 ။ ။ မိဘမ်ားက သေဘာမတူၾကေခ်။
။ 0 ။ ။ ဘယ္လိုမွ အပ္စပ္လို႔မရႏုိင္ပါဘူး တဲ႔ ။


သူငယ္ခ်င္းမ်ားအားလံုး ........
အဆင္ေျပႏိုင္ပါေစဗ်ာ ............

No comments: